1978: Den første produktionsskole bliver grundlagt 
Baggrunden er en stor ungdomsarbejdsløshed og "Særforanstaltninger vedr. unge arbejdsløse". Målet med skoleformen er at skabe et praktisk læringsmiljø, der kan kvalificere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller klare sig i et normalt job. De unge skal have mulighed for faglig, social og personlig udvikling gennem vejledning, praktisk arbejde og produktion i faglige værksteder.

1983: Silkeborg Produktionshøjskole åbner i Hvinningdal
i en lejet gårdbygning fra Silkeborg Kommune. Skolen har tre værksteder: Landbrug, Gartneri og Metal.

1985: Produktionsskolerne får et egentligt lovgrundlag
med fastere rammer for deres virksomhed og finansiering, først under Daghøjskoleloven, siden under Ungdomsskoleloven. Produktionsskolerne er finansieret med 1/3 del fra henholdsvis kommune, amt og stat. 

1995: Produktionsskolerne får egen lov
som bevirker, at skolerne bliver selvejende institutioner med egne bestyrelser under Undervisningsministeriet med grundtilskud fra kommunen og taxametertilskud fra staten.

2001: Skolen flytter til Granhøjvej 14
Skolen køber bygningen, som tidligere er blevet brugt til AMU- og erhvervsskoleformål.

2004: Skole- og ungdomsvejledningen samles i UU
UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning – oprettes med 50 kommunale vejledningscentre, som skal opsøge og vejlede de unge, der har vanskeligheder med at begynde på eller gennemføre en ungdomsuddannelse. UU bliver en vigtig og væsentlig samarbejdspartner for produktionsskolerne.

2008: Samarbejdsaftale om EGU
I flere år har såvel kommunerne som produktionsskolerne kunnet stå for EGU-forløb. Efter grundige drøftelser mellem UU-Silkeborg, Jobcenter Silkeborg og Silkeborg Produktionshøjskole besluttes det at samle uddannelsen på produktionshøjskolen og der udarbejdes en samarbejdsaftale om driften.

2008: Uddannelse af lærlinge
Silkeborg Produktionshøjskole indgår i forsøg med uddannelse af lærlinge på produktionsskolen i samarbejde med Teknisk Skole. Metal og Køkken godkendes af de respektive faglige udvalg og de første tre lærlinge starter deres uddannelse.

2008: Garantiskolen i Silkeborg oprettes
Erhvervsskolerne i Silkeborg og Silkeborg Produktionshøjskole beslutter at intensivere samarbejdet om at sikre, at alle unge, som ønsker en uddannelse, får muligheden.

Der indgås aftaler om fleksible uddannelsesforløb, som kan involvere flere institutioner. Administration og økonomisk udligning gøres så simpel, at det er nemt for vejlederne at arbejde med.

I løbet af året slutter de gymnasiale uddannelser og Silkeborg Kommunes forvaltninger sig til Garantiskolesamarbejdet. Garantiskolearbejdet inspirerer til tilsvarende samarbejder mange andre steder i landet.

2010: Skolens elevtal tredoblet
Lærlingeforsøget bliver permanentgjort. Fremover kan nogle af vores elever få en kompetencegivende uddannelse på SPH og gå ud herfra med et svendebrev i hånden.

Skolens elevtal er mere end tredoblet siden 2007, så der bygges 470 nye m2 med stor kantine, møderum og ny administrationsafdeling.

Vi laver aftale med Social- og Sundhedsskolen om drift af deres kantine som et produktionsskoleværksted med elever og lærlinge. Aftalen udspringer af Garantiskolesamarbejdet.

2012: Værkstedet "Idræt & Sundhed" oprettes
Værkstedet ”Idræt & Sundhed” oprettes i samarbejde med Silkeborg Sportscenter. Værkstedet har hjemme i lejede lokaler på Silkeborg Sportscenter. Silkeborg Produktionshøjskole modtager Silkeborg Kommunes Sundhedspris som en anerkendelse for, at ”skolen har skabt tydelige rammer og tilbud, der gør det lettere for eleverne at træffe sunde valg”.

2014: Nyt byggeri
Elevtallet vokser fortsat. Undervisningen i håndværksfag styrkes ved bygning af 400m2 produktions- og lagerhal til Bygge & Anlægsværkstedet.

2015: Silkeborg Produktionshøjskole bliver tovholder for KUU
Som en del af en stor reform af erhvervsskolerne bliver Kombineret Ungdomsuddannelse et tilbud til danske unge. Silkeborg Produktionshøjskole bliver tovholder for uddannelsen i Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Silkeborg kommuner, som tilsammen kalder sig KUURS. 11 uddannelsesinstitutioner deltager i samarbejdet og de fire produktionsskoler i området bliver hjemsted for eleverne og kan tilsammen optage 101 elever om året.

2016: Musikværkstedet oprettes
I samarbejde med Den Kreative Skole oprettes et Musik & Performanceværksted. Silkeborg Produktionshøjskole vil fremover være en del af Campus Bindslevs Plads og musikmiljøet i Silkeborg.

2017: Nedlæggelse af to værksteder og igangsætning af nyt byggeri
Antallet af produktionsskoleelever falder drastisk, primært som følge af den nedsatte skoleydelse, der træder i kraft januar 2017. Derfor nedlægges Musik & Performanceværkstedet, og vores aftale med køkkenet på Social- og Sundhedsskolen ophører. Til gengæld runder vi nu 20 PBE-lærlinge og er dermed den virksomhed i Silkeborg Kommune, der har flest lærlinge.

Vi slutter året af med, på baggrund af en beslutning fra 2016, at tage første spadestik til en 600 kvm. stor tilbygning på Granhøjvej, der skal rumme undervisningslokaler.