Silkeborg Produktionshøjskole er en selvejende institution under Undervisningsministeriet.

Skolen er ledet og drevet af en bestyrelse på syv personer og en medarbejderstab på 30-40 medarbejdere bestående af ledelse, administrative medarbejdere, produktionsskolelærere og -vejledere, EGU-vejledere og KUU-kontaktlærere.

Se organisationsplan.   

 

Bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, Silkeborg Kommune og en medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi og tager de overordnede beslutninger om, hvilken profil skolen skal have, og hvad vi skal tilbyde inden for rammerne af Lov om Produktionsskoler.

 

Administration

Skolens bestyrelse og forstander har det overordnede ansvar for, at skolen administreres korrekt efter gældende love og regler.

Skolens administration varetager følgende opgaver:

  • Sekretariatsfunktion.

  • Bogholderi med udarbejdelse af budget og regnskab.

  • Elevadministration

  • Beregning og udbetaling af løn til medarbejdere og skoleydelse til, produktionsskoleelever og EGU-elever.

  • Ejendomsadministration, indkøbsaftaler og IT-sikkerhed.

  • Administration som tovholderskole for KUURS.