Sundhed | Rygning | Rusmidler | Børneattester

 

Silkeborg Produktionshøjskole er en værdiledet organisation.

Med baggrund i skolens værdier er vi i stadig dialog om handlinger og metoder med elever, kollegaer og samarbejdspartnere for at udfolde vores mission, vision og værdier.

På nogle områder har vi dog faste principper og politikker.

 

Her kan du se politikker, som vi vil kendes på:

 

Sundhed

Vi ønsker at styrke elevernes forudsætninger for at leve et sundere liv, og dermed forbedre deres muligheder i uddannelse, job og fritid. Derfor har vi fokus på kost, motion og generel sund livsstil.

Kost 
Det er skolens overordnede kostpolitik, at eleverne tilbydes sund, varieret, velsmagende og ernæringsrigtig kost. Formålet er, at eleverne får energi til at lære og udvikle sig bedst muligt og får kostvaner, som kan støtte dem hele livet.

Alle deltager i skolens kostordning. Prisen er derfor lav. Man betaler kun for råvarer og hjælpemidler til den direkte produktion af maden. Skolen betaler for alle øvrige omkostninger ved drift af køkken og kantine.

Motion
Skolen ønsker at motivere eleverne til at dyrke motion og idræt. At bevæge sig og bruge kroppen fysisk giver velvære, mentalt overskud og styrker fysikken, så den unge bedre kan klare udfordringerne i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Dagligdagen på skolen er derfor tilrettelagt, så alle elever har mulighed for at deltage i planlagte motionsaktiviteter. Pauseområderne er indrettet, så de inspirerer til at holde aktive pauser.

Silkeborg Kommune har, som en flot anerkendelse af alle de sundhedsfremmende aktiviteter, som Silkeborg Produktionshøjskole har gennemført de seneste år, givet skolen Sundhedsprisen 2012.

 

Rygning

Mere sundhed og mindre røg.

Skolens rygepolitik skal

  • Støtte elever, der ryger, til at nedsætte deres forbrug eller stoppe helt med rygning.

  • Medvirke til, at så få elever som muligt begynder at ryge, mens de går på skolen.

Derfor

  • Må der kun ryges udendørs på anvist sted.

  • Gives der kun mulighed for rygning én gang i løbet af en normal arbejdsdag.

  • Tilbydes attraktive, alternative pauseaktiviteter.

  • Er en af skolens medarbejdere uddannet til at tilbyde individuelle rygestopsamtaler eller gennemføre rygestopkurser.

Det er vores mål, at hele Silkeborg Produktionshøjskole skal være en røgfri skole. Enkelte værksteder er allerede røgfri.

De fleste af vores elever fortsætter i uddannelse på en anden institution i garantiskolesamarbejdet, og vi arbejder for og støtter en røgfri Garantiskole.

 

Rusmidler

Brug af rusmidler er en del af nogle unges kultur, også unge der går på produktionsskole.

Skolens rusmiddelpolitik skal være en hjælp til elever, som måtte have et forbrug af rusmidler, der virker ind på deres evner til at deltage i skolens produktion og undervisning.

Skolens rusmiddelpolitik skal også forhindre, at elever, som ikke har et problematisk forbrug af rusmidler påvirkes negativt.

 

Retningslinjer

  1. Skolen kan under ingen omstændigheder godtage, at elever medtager eller indtager rusmidler på skolen eller under arrangementer med skolen.
    Ved særlige lejligheder kan skolen servere øl eller vin i små mængder.
  2. Det accepteres ikke, at elevers rusmiddelforbrug i fritiden indvirker på deres evne til at deltage i produktion og undervisning.

 

Konsekvenser og handlemuligheder

En elev, der medtager eller indtager rusmidler på skolen eller under arrangementer med skolen, vil blive bortvist. Eleven vil dog få tilbudt en samtale med forstanderen med henblik på, at eleven tilbydes hjælp til at arbejde med at komme ud af et evt. misbrug.

Hvis eleven er under 18 år, underrettes forældrene.

En medarbejder, der hos en elev konstaterer adfærd, der giver anledning til bekymring for, om eleven har et for stort forbrug af rusmidler i fritiden, skal i henhold til skolens handleplan for rusmiddelpolitik sørge for, at eleven konfronteres med denne bekymring og tilbydes den fornødne hjælp i samarbejde med WayIn.

Silkeborg Produktionshøjskole følger Silkeborg Uddannelsesforenings rusmiddelpolitik. Læs mere her.

Silkeborg Produktionshøjskole samarbejder desuden med Silkeborg Kommune og andre institutioner i Garantiskolen om en fælles rusmiddelkonsulentordning. Et tilbud om samtaler og støtte på skolen til elever, som har behov for hjælp til at stoppe med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Tilbuddet skal medvirke til at eleven kan fortsætte på skolen og forebygge at elevens rusmiddelforbrug nødvendiggør behandling på rusmiddelscenteret.

 

Børneattester

Nogle værksteder gennemfører, som et led i produktion og undervisning, aktiviteter for børn og unge under 15 år.

Der indhentes børneattest for alle medarbejdere og elever, som er direkte involveret i disse aktiviteter.

For ansøgere til EGU på det pædagogiske område indhenter praktikstedet børneattest.

 

Vedtægter

Se skolens vedtægter her.

Til toppen af siden