Primær målgruppe
Særligt tilrettelagte forløb
Mål og indhold i undervisningen
Økonomi
Almen undervisning
Dansk for flygtninge/indvandrere
Dansk for ordblinde
Elever i aktivering
Deltidsforløb
STU på produktionsskole
Dele af EUD-grundforløb
Vejledningen
Støtte til elever med særlige behov
Fastholdelsesmentor
Psykologhjælp
Rusmiddelbehandling
Garantiskoleelev

 

Primær målgruppe

Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb baseret på praktisk arbejde og produktion til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Se love og regler på Produktionsskoleforeningens hjemmeside.

Vores elever:

 • Vil gerne dygtiggøre sig, men helst via praktisk værkstedsbaseret undervisning inden for et eller flere fagområder.
 • Motiveres i et arbejdsfællesskab med autentiske produktionsopgaver.
 • Trives i et anerkendende skole- og ungdomsmiljø med klare rammer og tæt voksenkontakt, hvor der er plads til tackle faglige, personlige og sociale udfordringer og til at ”starte på en frisk” og gøre en indsats.
 • Tilgodeses typisk gennem anden undervisning end traditionel klasseundervisning:
  • Kombination af teori og praktisk værkstedsundervisning.
  • Individuel konkret forløbsplan med tydelige mål.
  • Mulighed for at prøve sig selv af i praktik i virksomheder og kombinationsforløb på erhvervsskoler.
 • Har typisk behov for pause fra traditionel skolegang og brug for at finde en anden vej til ungdomsuddannelse.

UU i den unges bopælskommune skal målgruppevurdere den unge til produktionsskole forud for optag.

Produktionsskoleforeningen og UU-Danmark har sammen udarbejdet en oversigt over målgrupperne til produktionsskole, KUU og EGU. Vi håber, den kan blive et godt redskab for vejledere i hele garantiskolesamarbejdet.

Se målgruppeskema UUDK og PSF og Hvem kan blive elev?

Et produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud, men ved afslutningen af forløbet udstedes et kompetencebevis. Her beskrives de opnåede faglige kompetencer og de dertil knyttede personlige og sociale kompetencer.

 

Særligt tilrettelagte forløb

Muligheder for unge uden for lovens målgruppe

Hvis en ung over 25 år eller en ung, der har en HF- eller studentereksamen skønnes at kunne profitere af et ophold på SPH, kan der laves aftale om et sådant individuelt tilrettelagt forløb.

SPH gennemfører forløbet som indtægtsdækket virksomhed og der laves i hvert tilfælde en aftale om varighed, indhold og økonomi for kommunen. Vi tager udgangspunkt i regler for aktiverede produktionsskoleelever og aftalen med Silkeborg Kommune om deltidsforløb med heltidsperspektiv.

Se også Elever i aktivering og Deltidsforløb

 

Mål og indhold i undervisningen

Målet for den samlede undervisning og vejledning er at styrke deltagernes faglige, sociale og personlige kompetencer og kvalificere dem til at indgå i det øvrige uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

I praksis tager vi udgangspunkt i hver enkelt deltagers samlede situation (“det hele menneske”) og ser det som vores overordnede målsætning at udvikle deltagernes generelle kundskaber – og dermed deres livskompetence – så de bliver bedre i stand til at tage ansvaret for deres eget liv.

Undervisning på produktionsskoler er et heltidstilbud, dvs. 30 timer pr. uge i gennemsnit (se evt. deltidsforløb)

Det bærende element i produktionsskolernes pædagogik er, at deltagerne lærer ved at arbejde, dvs. ved at handle selv.

Det grundlæggende i produktionsskolernes dagligdag er derfor værkstedsundervisningen, hvor deltagerne medvirker i udførelsen af en bred vifte af reelle produktioner, som skal have et professionelt tilsnit, og som enten afsættes eller bruges af skolen selv.

Se de enkelte værksteder og læs om deres produktion, kompetencemål og undervisningsmetoder (værkstedsbeskrivelser) her.

Produktion og tilknyttet faglig undervisning på værkstedet suppleres af:

 • Mulighed for undervisning i almene fag (især dansk og matematik).

 • Motion og idræt.

 • Alment dannende foredrag, aktiviteter og ekskursioner.

 • Kombinationsforløb med undervisning på erhvervsuddannelser og HF/VUC.

 • Praktik i virksomhed i op til 4 uger pr. halvår.

 • Besøg på virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Vejledningen af den enkelte elev har et betydeligt omfang og bygger på løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen sammenholdt med den forløbsplan, eleven har lagt for produktionsskoleopholdet. Forløbsplanen revideres løbende i et samarbejde mellem elev, lærere, vejledere. Elevens netværk og eksterne vejledere inddrages ved behov i vejledningsarbejdet.


Økonomi

Undervisningen er gratis for eleven. Eleven skal dog deltage i skolens kostordning. Betaling for kost trækkes fra skoleydelsen.

Der er krav om arbejdsbeklædning på nogle værksteder, og eleverne kan benytte sig af skolens fordelagtige rabatordninger.

Eleven modtager skoleydelse. Drift og skoleydelse finansieres af taxameter fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Dog kan der maksimalt fås driftstilskud og tilskud til skoleydelse for den enkelte elev  i 1 år. Alle ophold på produktionsskole indgår i begrænsningen på et år.

Se dog også Elever i aktivering.

 

Almen undervisning


Eksamensforberedende undervisning i dansk og matematik

Lærere fra Silkeborg Ungdomsskole varetager undervisningen i dansk og matematik, som foregår på Silkeborg Produktionshøjskole.

Målgruppen er de elever, der ikke har adgangsforudsætningerne i dansk og/eller matematik til optag på erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Eleverne har mulighed for at gå til eksamen i december og juni eller alternativt gå til optagelsesprøve på den ønskede uddannelse.

Øvrig almen undervisning

Op til 1/3 af undervisningstiden på en produktionsskole kan foregå på en anden uddannelsesinstitution.

Det kan være en del af vores elevers forløbsplan, at de deltager i FVU-undervisning, AVU-fag eller HF enkeltfag på VUC.


Produktionshøjskolen betaler for undervisningen og evt. deltagerbetaling uanset hvem der varetager opgaven.

 

Dansk for flygtninge/indvandrere

I et samarbejde med Silkeborg Ungdomsskole tilbyder vi produktionsskoleophold for elever med flygtninge- /indvandrerbaggrund og behov for særligt tilrettelagt danskundervisning.

De unge med flygtninge- /indvandrerbaggrund får dermed mulighed for både at blive bedre til det danske sprog og stifte bekendtskab med en række praktiske fag i et arbejdsfællesskab med andre unge med henblik på at kunne få bedre muligheder på arbejdsmarkedet og på ungdomsuddannelserne.

 

Dansk for ordblinde

I samarbejde med AOF tilbyder vi elever med læsevanskeligheder eller tidligere erkendt ordblindhed at blive screenet for ordblindhed.

Hvis de bevilliges ordblindeundervisning gennem VUC/AOF, tilbydes de at deltage på et hold for produktionsskoleelever.

Undervisningen foregår i elevernes fritid, men i Produktionshøjskolens lokaler og i umiddelbar tilknytning til skoledagen.

 

Elever i aktivering

Unge, som tilhører produktionsskolens målgruppe, kan optages som aktiverede elever (unge under 25 år, der har afsluttet folkeskolen, men endnu ikke er begyndt på eller har afsluttet en uddannelse).

Aktiverede elever kan f.eks. være:

 • Tidligere produktionsskoleelever, hvor det er formålstjenligt med et nyt eller forlænget forløb, og hvor den unge allerede har gået et år på produktionsskole.

 • Elever, der har haft for meget fravær og derfor ikke kan fortsætte på skolen med tilskud fra Undervisningsministeriet (på grund af gældende regler i bekendtgørelsen).

Optag af aktiverede elever

Aktiverede elever skal målgruppevurderes af UU i lighed med ordinære elever.

Der skal desuden udarbejdes en aktiveringsaftale, hvor mål, indhold og længde af ophold er beskrevet.

Eleverne får samme undervisnings- og vejledningstilbud som en ordinær produktionsskoleelev og skal kunne deltage i gennemsnit 30 timer pr. uge.

Økonomi ved aktivering af elever

Elevens hjemkommune betaler for undervisning af aktiverede elever på produktionsskolen. Kommunen betaler en ugepris svarende til det taxameter, skolen ville få, hvis eleven var ordinær produktionsskoleelev. Der betales ikke for ferie og helligdage.

Skolens administration sender faktura kvartalsvis bagud.

Den aktiverede elev skal selv betale for kost på Silkeborg Produktionshøjskole.

Kontakt skolens vejledning for optag af elev i aktiveringstilbud.

 

Deltidsforløb

Silkeborg Produktionshøjskole tilbyder i henhold til samarbejdsaftale med Ungeguiden deltidsforløb for borgere, som ikke kan deltage på fuld tid.

Forudsætningen er, at borgeren er motiveret for og kan indgå i et arbejdsfællesskab og et ungdomsmiljø.

Det generelle mål er, at deltageren efter en periode kan indskrives i heltidsundervisning på produktionsskolen, KUU, EGU eller en anden ungdomsuddannelse.

Der udarbejdes i hver sag en beskrivelse af indhold, mål og delmål og der aftales faste opfølgningsmøder.

Kommunens betaling pr. dag svarer til dagsprisen for aktivering på fuld tid.

Kontakt skolens vejledning for optag af elev i deltidsforløb.

 

STU på produktionsskole

Silkeborg Produktionshøjskole tilbyder Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) til unge mellem 16 og 25 år.

Det er målene i uddannelsesplanen, der afgør, om STU-eleverne kan gennemføre dele af eller hele uddannelsen på Silkeborg Produktionshøjskole. Planen er lavet i samarbejde med UU-vejlederen.

Forudsætningen for STU på Silkeborg Produktionshøjskole er, at eleven:

 • Er motiveret for og kan indgå i et arbejdsfællesskab og et ungdomsmiljø.
 • Kan deltage i et arbejdsfællesskab med unge uden særlige behov.

Det er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der indstiller en elev til STU, og bopælskommunen, der godkender indstillingen og betaler udgifterne.

SPH kan dog hjemtage taxameter til en elev, som går på produktionsskole som et led i STU, hvorved udgifterne reduceres betragteligt.

Silkeborg Produktionshøjskole har indgået en samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune og Lysbro Uddannelsescenter (administrator for Silkeborgmodellen).

 

Dele af EUD-grundforløb

Silkeborg Produktionshøjskoler samarbejder med erhvervsskoler om kombinationsforløb og muligheden for, at elever i erhvervsuddannelsernes grundforløb kan gennemføre dele heraf på produktionsskolen.

Samarbejdet foregår i Garantiskoleregi og har til formål at hjælpe erhvervsskoleelever, som er i fare for at falde fra på uddannelsen, til at kunne fastholdes i uddannelse.

Kontakt vejledningen  

 

Vejledningen

Vejlederne viser kommende elever rundt, fortæller om mulighederne som elev på skolen og om, hvilke krav vi stiller til vores elever, og skriver dem ind på det ønskede værksted efter en samtale om mål og formål med opholdet.

Hvis eleven har særlige behov eller skal optages som aktiveret eller deltidselev, sker optagelsen altid i et samarbejde med elevens øvrige vejledere eller sagsbehandler.

Hvis der ikke er plads på det ønskede værksted, kan eleven vælge at starte på et andet værksted, indtil der bliver plads, eller skrive sig på venteliste.

Når eleven starter, aftales forløbsplan med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan og målgruppevurderingen fra UU.

Forløbsplanen danner baggrund for den daglige undervisning og refleksion og evalueres løbende og mindst hver 3. måned.

Vejlederen er tovholder på det enkelte elevforløb og bistår værkstederne med den daglige vejledning og eleven med afklaring af uddannelsesønske.

Vejlederne hjælper eleverne med tilmelding til uddannelse, oprettelse af NemID, ansøgning om SU til fremtidig uddannelse mv.

Vejlederen indkalder efter aftale med elev og elevens lærere til netværksmøder, hvis der er behov for at inddrage andre, for at eleven kan nå sine mål.

Den daglige vejledning foregår i øvrigt integreret i værkstedsarbejdet, hvor værkstedslæreren er den naturlige autoritet for deltagernes tilegnelse af fagområdets viden og værdier og en voksen, som eleven har tillid til, kan vejlede om mange af livets forhold.

 

Støtte til elever med særlige behov

Elever kan have brug for særlig støtte for at profitere af et produktionsskoleophold. Har en elev brug for særlig støtte på skolen, bliver der indkaldt til netværksmøde.

Vurderingen bliver foretaget af UU, sagsbehandleren eller Silkeborg Produktionshøjskole i forbindelse med målgruppevurdering, ved indmeldelse eller efter at eleven er startet på skolen.

På netværksmødet bliver behovet for og arten af støtte afklaret. Eleven kan starte på skolen, når støtten kan blive iværksat. Er eleven allerede begyndt, tager mødet stilling til, om eleven kan fortsætte, indtil støtten bliver iværksat og i givet fald hvor længe.

Kommunen betaler støtteforanstaltningen.

 

Fastholdelsesmentor

I regi af garantiskolesamarbejdets EUD-netværk er der indført en fælles mentorordning.

Et antal mentorer, som er ansat på UU, finansieres af UU og erhvervsskolerne, TH. Langs HF og VUC og Silkeborg Produktionshøjskole.

Mentorerne arbejder på skolerne med særlig støtte til elever, som er i risiko for frafald.

Silkeborg Produktionshøjskole og SOSU Silkeborg deles om én af mentorerne.


Psykologhjælp

Silke borg Produktionshøjskole samarbejder med MidtbyPsykologerne.

Hvis vi sammen med eleven skønner, at psykologhjælp er nødvendig for gennemførsel af forløbet på produktionshøjskolen, kan vi bevillige op til 3 samtaler hos Midtbypsykologerne.

Vejlederen bevilliger samtalerne efter aftale med eleven og værkstedet.

Vejlederne hjælper med kontakten til Midtbypsykologerne og evaluerer forløbet med eleven.

 

Rusmiddelbehandling

Vi ekskluderer ikke unge, der har et problematisk rusmiddelforbrug, men vi har en helt klar politik på området, og vi har ingen berøringsangst.

Vi tager en snak med eleven, hvis vi har en fornemmelse af, at deres udfordringer med at deltage i undervisningen kan skyldes et for stort forbrug af rusmidler. Vi kræver og støtter, at eleven arbejder med sit misbrug.

Silkeborg Produktionshøjskole har i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og Rusmiddelcenter Silkeborg en fælles rusmiddelkonsulentordning, som betyder, at vi kan tilbyde vores elever samtaler og gruppeforløb på skolen. Forløbene skal være forebyggende i forhold til behovet for egentlig rusmiddelbehandling i kommunalt regi.

Læs mere her om vores rusmiddelpolitik.

 

Garantiskoleelev

Der er altid en plads på Silkeborg Produktionshøjskole til en ung, som er i risiko for frafald fra en anden institution i garantiskolesamarbejdet eller har brug for et sceneskift for at komme videre med sin uddannelsesplan. Kontakt en af skolens vejledere her.

Det er Garantiskolens mål, at unge, der ønsker at tage en uddannelse, sikres mulighed for at gennemføre den ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem institutionerne.

Den unge oplever dermed, at Garantiskolen giver mulighed for et fleksibelt og sammenhængende uddannelsesforløb, også selvom det foregår på forskellige institutioner.

Se mere om Garantiskolesamarbejdet her